Stichting C.A. Muller Radioastronomiestation
Ook bekend als Stichting CAMRAS, C.A. Muller Radioastronomie Station, C.A. Muller Radio Astronomie Station en als CAMRAS

RSIN/fiscaal nummer 817571097

Bezoekadres Oude Hoogeveensedijk 4, 7991 PD Dwingeloo

Postadres is bezoekadres of Postbus 2, 7990 AA Dwingeloo

Doelstelling Stichting CAMRAS

Stichting CAMRAS is een non-profit vrijwilligersorganisatie die de Dwingeloo Radiotelescoop (rijksmonument sedert 2009) beheert, onderhoudt en gebruikt. Daarbij stelt CAMRAS zich de volgende doelen:

 • Beschikbaar stellen van de Dwingeloo Radiotelescoop aan gebruikersgroepen binnen de gemeenschap van (amateur)astronomen en radioamateurs.
 • Belangstelling wekken voor dit rijksmonument en voor astronomie bij een breed publiek met diverse publieksactiviteiten, zoals groepsbezoeken, open dagen en demonstraties van astronomische waarnemingen met de Dwingeloo Radiotelescoop.
 • Stimuleren van interesse bij de jeugd voor wetenschap en techniek door onderwijs- en jongerengroepen en individuele jongeren, leerlingen en studenten de mogelijkheid te bieden de Dwingeloo Radiotelescoop te bezoeken en te gebruiken.
 • Conserveren van de Dwingeloo Radiotelescoop als wetenschappelijk industrieel monument door over de telescoop en daarbij behorende instrumentatie het beheer te voeren, deze in stand te houden, te laten restaureren, te onderhouden, te promoten en te doen gebruiken.
 • Ontwikkelen en up-to-date houden van apparatuur, hardware, software en (educatieve) waarneem- en demonstratieprogramma’s om de Dwingeloo Radiotelescoop met diverse doelgroepen te kunnen gebruiken.
 • Het verzamelen van financiële middelen en bijeenbrengen van en leiding geven aan vrijwilligers om deze doelen zonder winstoogmerk te realiseren.

Hoofdlijnen van het beleid van Stichting CAMRAS 2012-2014

 • Begeleiden en ondersteunen van de restauratie van de Dwingeloo Radiotelescoop.
 • Exploiteren van de radiotelescoop na de restauratie, met name:
  • in goede staat houden van de radiotelescoop en het instrumentarium;
  • ontwikkelen en verfijnen van het instrumentarium;
  • laten gebruiken van de telescoop door radioamateurs, (amateur)astronomen, jeugd (leerlingen, studenten en scouts), kunstenaars en andere belangstellenden.
 • Opzetten van een educatief centrum op het gebied van radioastronomie en radiotechniek.

 CAMRAS verwerft geld met

 • bijdragen van donateurs;
 • toegangsbijdrage van bezoekers, groepen en gebruikers;
 • subsidies;
 • sponsoring;
 • schenkingen, erfstellingen en legaten.

CAMRAS bestuur

Het bestuur bestaat sedert april 2015 uit:

 • Frans de Jong (voorzitter – VERON)
 • Marc Wolf (vice-voorzitter en 2de pennigmeester m.i.v. maart 2017, penningmeester tot maart 2017)
 • Michel Arts (secretaris – ASTRON)
 • Christiaan Schriks (penningmeester – vanaf maart 2017, bestuurslid vanaf september 2016)
 • Ard Hartsuijker
 • Ria Hermelink

Tussentijds afgetreden zijn:

 • Barbara de Jong (maart 2016)
 • Harm Munk (maart 2017, vice-voorzitter)

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en de vrijwilligers van CAMRAS ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Jaarverslagen

Verslag van uitgeoefende activiteiten tot en met 2015

Vanaf de oprichting in 2007 heeft CAMRAS zich ingezet om met behulp van sponsorbijdragen, donaties en veel deskundige inzet van de CAMRAS-vrijwilligers:

 • de Dwingeloo Radiotelescoop te beheren, op te knappen en te onderhouden;
 • de telescoop te voorzien van nieuwe motoren voor de positionering, nieuwe bekabeling en aansluiting op internet door middel van glasvezel;
 • te beginnen met het ontwikkelen van een goed instrumentarium voor radioastronomie (uiteenlopende astronomische waarnemingen van de zwakke signalen uit het heelal) en voor radioamateurs (zend- en ontvangststation voor communicatie via de maan);
 • de telescoop op een goede wijze te laten gebruiken door radioamateurs, amateurastronomen, leerlingen en scouts, maar ook door kunstenaars die de signalen uit het heelal en radioreflecties via de maan verwerken in hun kunstzinnige producten;
 • groepen te ontvangen, demonstraties te geven en regelmatig open dagen te organiseren bij de radiotelescoop.

De lustrumbundel CAMRAS vijf jaar geeft een goed beeld van de eerste vijf jaren (2007-2011).

Nadat de radiotelescoop in 2009 werd aangewezen als rijksmonument (nr. 530829) uit de Wederopbouwperiode (categorie techniek) kon ASTRON (het Nederlands Instituut voor Radioastronomie) als eigenaar van de radiotelescoop subsidies aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en andere instellingen en opdracht geven om de telescoop grondig te laten restaureren.

Tijdens een groots opgezette Starparty voor publiek in april 2012 gaf CAMRAS de aftrap voor de restauratie waarna de CAMRAS-vrijwilligers de radiotelescoop volledig uitruimden en de restaurateur kon beginnen met de restauratie waaronder het spectaculaire afnemen van de schotel.

Als beheerder en gebruiker van de radiotelescoop heeft CAMRAS gedurende de gehele restauratieperiode goed overleg gevoerd met ASTRON, restaurateur Holstein, uitvoerder MultiPaint en onderaannemers. Waar mogelijk hebben CAMRAS-vrijwilligers bijdragen geleverd aan het restauratieproces en hebben zij de restauratie vastgelegd in een foto- en filmverslag.

De restauratie heeft geduurd tot september 2013 (eerste oplevering). Tijdens de restauratie hebben de publieksactiviteiten voor een groot deel stilgelegen, met uitzondering van de zomerse zondagmiddag hekvertellingen voor wandelaars en fietsers die bij de radiotelescoop komen kijken en tijdens de Open Monumentendagen van 2012 en 2013.

Met ingang van september 2013 is CAMRAS begonnen met:

 • het herinrichten van de radiotelescoop, het instrumentarium en de bekabeling;
 • het aansluiten van de motoren;
 • het inregelen van het instrumentarium en de besturing van de radiotelescoop;
 • het uitvoeren van de eerste testen met de besturing van de radiotelescoop en de eerste waarneemexperimenten, waaronder het assisteren bij herstellen van de communicatie tussen een nanosatelliet en haar grondstation.

Ondertussen voerde de restaurateur in de laatste maanden van 2013 de laatste restauratiewerkzaamheden uit.

Zaterdag 8 maart 2014 kon het publiek de gerestaureerde radiotelescoop weer voor het eerst bekijken. ’s Middags als Open Monument van de Maand maart en ’s avonds tijdens de Landelijke Sterrenkijkdagen.

In aanwezigheid van veel jeugd is de radiotelescoop zaterdag 5 april 2014 feestelijk heropend. Eregast bij de heropening was Nobelprijswinnaar Prof. Joseph Taylor. Prof. Taylor heeft belangrijk onderzoek verricht aan dubbelpulsars en is tevens een bekend radioamateur. Daarmee verenigt Prof. Taylor in één persoon op het hoogste niveau de hoofdactiviteiten van Stichting CAMRAS.

Na de officiële heropening in 2014 is in 2015 het eerste operationele jaar neergezet. De CAMRAS-vrijwilligers (ruim vijftig) hebben veel activiteiten uitgevoerd:

 • een aantal grote evenementen zoals een weekendkamp met de KNVWS-jongerenwerkgroep, de Landelijke Sterrenkijkdagen, ‘girlsday’ samen met ASTRON, Open Monumentendag, de Nacht van de Nacht, het het Weekend van de Wetenschap samen met de open dag van ASTRON waar CAMRAS meer dan 1500 bezoekers in de radiotelescoop ontving, en deelname aan JOTA-JOTI;
 • een veertigtal rondleidingen en demonstraties voor groepen, inclusief scholen scoutinggroepen;
 • de hekvertellingen op de zondagmiddagen in de zomerperiode;
 • meer dan 15 EME-activiteiten waarbij radioamateurs via de maan contact leggen met elkaar;
 • een aantal sessies waarbij kunstenaars de signalen die de telescoop opvangt gebruiken in hun kunstzinnig werk;
 • een tiental lezingen in het land bij afdelingen en sterrenwachten van de KNVWS, afdelingen van de VERON, op scholen en bezoekerscentrum Natuurmonumenten en NIVON-huis.

Voor deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers heeft CAMRAS diverse interne scholingen gegeven voor telescoop operator en radioastronomische waarneemtechnieken voor het waterstof in de Melkweg en voor pulsardetectie.

Naast de bestaande activiteitengroepen voor radioastronomie, EME en ICT is een nieuwe groep ontstaan voor SETI-onderzoek.

Behalve de exploitatieactiviteiten werd er veel aandacht besteed aan het onderhoud van de radiotelescoop, onderhoud en ontwikkeling van het instrumentarium in de telescoop en de focusbox, opknappen van de voormalige directeurswoning, het vernieuwen van de website en administratieve ondersteuning.